konrad.zdzieblowski@komornik.pl
+48 570 330 313

Co może Komornik?

Komornik prowadzi egzekucję z następujących składników majątku:

  • z nieruchomości
  • z ruchomości
  • z rachunku bankowego
  • z wierzytelności
  • z wynagrodzenia za pracę
  • z innych praw majątkowych

Postępowanie egzekucyjne może również doprowadzić poprzez wyjawienie majątku Dłużnika do ukarania Dłużnika grzywną, przymusowego doprowadzenia przez organy Policji czy aresztu.
Dłużnik składa oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Nadto Komornik Sądowy, jako funkcjonariusz publiczny realizujący zadania Państwa, podlega szczególnej ochronie:

  •  przed naruszeniem nietykalności cielesnej (art. 222 k.k.);
  • czynną napaścią (art. 223 k.k.);\
  • wywieraniem wpływu na jego czynności urzędowe i zmuszaniem go do przedsięwzięcia lub zaniechania takiej czynności (art. 224 k.k.);
  • oraz przed znieważeniem (art. 226 k.k.).