konrad.zdzieblowski@komornik.pl
+48 570 330 313

Jak wszcząć egzekucję?

Aby wszcząć postępowanie egzekucyjne należy złożyć w kancelarii komornika sądowego tytuł wykonawczy z wypełnionym wnioskiem egzekucyjnym.
Wyrok, postanowienie czy nakaz zapłaty powinien być opatrzony w pieczątkę o następującej treści:
„W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ….. 20….. r. Sąd ….. w …../Referendarz sądowy w Sądzie ….. w ….. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie ….. oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.”.

Gotowe szablony wniosków egzekucyjnych są dostępne do pobrania w dziale Formularze oraz w formie papierowej w sekretariacie naszej kancelarii. Należy w nim zamieścić wszelkie posiadane informacje o dłużniku takie jak: dane adresowe, nr PESEL, NIP, posiadany przez dłużnika majątek, przysługujące mu wierzytelności, pobierane przez niego wynagrodzenie itp. Informacje te mogą znacząco przyspieszyć postępowanie egzekucyjne.