konrad.zdzieblowski@komornik.pl
+48 570 330 313

Koszty i opłaty

Koszty Komornicze:

Wszelkimi kosztami powstałymi w trakcie postępowania egzekucyjnego finalnie jest obciążany dłużnik. Jednakże do czasu wyegzekwowania należności komornik może wzywać wierzyciela o uiszczenie zaliczki na wydatki takie jak koszty korespondencji, zapytań do urzędu skarbowego czy ZUS, poszukiwania majątku, dojazdy itp.

Opłaty Komornicze:

W sprawie o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia.

Jeżeli dłużnik, w terminie miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wpłaci do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy całość lub część egzekwowanego świadczenia, komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 3% wartości wyegzekwowanego w ten sposób świadczenia.

Opłata stosunkowa od wniosku o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym wynosi 5% wartości świadczenia, które ma podlegać zabezpieczeniu. Jeżeli jednak zabezpieczenie roszczenia pieniężnego polega na zobowiązaniu do zapłaty na rzecz uprawnionego, stosuje się odpowiednio przepisy art. 27–30.

wydania rzeczy ruchomej wynosi 400 złotych.

eksmisja 1500 złotych

wprowadzenia w posiadanie innej nieruchomości albo opróżnienia innego lokalu lub pomieszczenia wynosi 2000 złotych.

Opłata stała od wniosku o:
1) wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku,
2) sporządzenie spisu inwentarza
– wynosi 400 złotych.

Opłata stała za sporządzenie protokołu stanu faktycznego wynosi 400 złotych.