konrad.zdzieblowski@komornik.pl
+48 570 330 313

Zabezpieczenie roszczeń

W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia.

Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.Wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego powinien czynić zadość warunkom stosownie do wniosku egzekucyjnego .Nadto należy złożyć tytuł zabezpieczenia oraz dokonać opłaty wniosku. Jest to jeden z nielicznych przypadów kiedy Wierzyciel zobowiązany jest do złożenia opłaty. Ma ona charakter inicjujący tzn. Bez jej złożenia nie można wszcząć postępowania zabezpieczającego.

Opłata stosunkowa od wniosku o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym wynosi 5% wartości świadczenia, które ma podlegać zabezpieczeniu. Jeżeli jednak zabezpieczenie roszczenia pieniężnego polega na zobowiązaniu do zapłaty na rzecz uprawnionego, stosuje się odpowiednio przepisy art. 27–30.