konrad.zdzieblowski@komornik.pl
+48 570 330 313

RODO

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), zwanego dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Konrad Zdziebłowski, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, dane kontaktowe e-mail: konrad.zdzieblowski@komornik.pl, tel.: 570 330 313 lub na adres: ul. Szczecińska 61/67 lok B 212, 91-222 Łódź.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych adres e-mail: konrad.zdzieblowski@komornik.pl adres pocztowy: ul. Szczecińska 61/67 lok B 212, 91-222 Łódź.
3. Jeżeli jesteś Stroną i/lub Uczestnikiem postępowania, jesteś już naszym Kontrahentem lub Klientem lub jeżeli posiadamy już Twoje dane osobowe (w tym powierzono nam je na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub zgody), informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Możemy odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania Twoich danych osobowych wymagają od nas bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Kancelarii.
4. Twoje dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wykonywania zadań nałożonych na komorników sądowych przepisami prawa oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Kancelarii, tj. w celu wykonania zawartych umów, względnie na podstawie uzasadnionego interesu Kancelarii. Nie przesyłamy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przetwarzamy dane zwykłe, chociaż w ramach wykonywania czynności w toku postępowania prowadzonego przez komornika sądowego przetwarzamy też szczególne kategorie danych osobowych oraz o wyrokach skazujących i czynach zabronionych.
5. Dane te przechowujemy w okresie w jakim jesteśmy do tego zobowiązani zgodnie z przepisami prawa. Podanie danych jest dobrowolne, nie mniej jednak w niektórych sytuacjach, ich niepodanie lub ograniczenie zgody na ich przetwarzanie może skutkować brakiem możliwości wykonania na Twoją rzecz żądanej czynności lub załatwienia sprawy z jaką się do nas zwracasz.
4. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
5. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację zadania przez Administratora. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką ich przetwarzania jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.